Επωνυμία της επιχείρησης:

– Εταιρικό κεφάλαιο:

– Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας:

– Εδρα και ακριβής διεύθυνση:

– Ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία των εισφορών του καθενός:

– Το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση: